REGULAMIN KLUBU MY MANIROUGE 
Organizatorem programu "Klub My Manirouge” zwanego dalej "Klubem" lub „My Manirouge” jest Manirouge Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-377) przy ulicy Gen. Bora-Komorowskiego 24 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000653313, posiadająca NIP: 583-322-39-33 oraz REGON: 366108863. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00 zł zwana dalej Organizatorem.  

Klub stanowi program przeznaczony dla Klientów organizatora. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia. Za osobę pełnoletnią rozumie się osobę, która w chwili uzyskania członkostwa w Klubie skończyła 18 rok życia.  
Warunkiem członkostwa w Klubie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej dostępnego na stronie www.manirouge.com .
Osoba, która spełnia warunki uczestnictwa w Klubie i w sposób prawidłowy wypełni formularz zgłoszeniowy, otrzyma elektroniczne potwierdzenie członkostwa – kartę. Organizator zastrzega możliwość wydania karty fizycznej według swojego uznania, po dostarczeniu przez uczestnika danych niezbędnych do jej wyrobienia oraz wysłania, a w szczególności danych osobowych oraz adresowych. Członkostwo w Klubie powstaje z chwilą wydania karty (rozumianej jako karta elektroniczna bądź fizyczna) Klubu i zawarte jest na czas nieokreślony lub do momentu jego wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. Organizator może w każdym czasie wstrzymać okresowo lub zaniechać przyjmowania dalszych zgłoszeń lub wydawania kart Klubu poprzez opublikowanie takiej decyzji na stronie internetowej www.manirouge.com.  
Wypowiedzenie dokonane przez członka Klubu nie wiąże się z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek opłat w związku z wydaniem karty i nastąpić może w formie pisemnej, poprzez jego przesłanie na adres Organizatora (wskazany powyżej) z dopiskiem „Klub my Manirouge”, bądź poprzez przesłanie wiadomości email na adres manirouge@manirouge.com.
Podanie imienia i nazwiska, polskiego numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail jest warunkiem korzystania z przywilejów uczestnictwa w Klubie My Manirouge. Warunkiem korzystania z przywilejów uczestnictwa w Klubie My Manirouge jest również wpisanie numeru karty przed finalizacja zamówienia w rubryce „kod rabatowy”, co pozwoli na zastosowanie określonych przywilejów członkowi klubu.
Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy, Klient wyraża zgodę na przetwarzane danych osobowych przez Organizatora na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez niego, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 wskazanej ustawy podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  Administratorem danych osobowych udostępnionych przez członków Klubu jest Organizator.  Przystępując do Klubu, uczestnik programu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą telefoniczną, pocztową lub elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) pochodzących od Manirouge Sp. z o.o. Z siedzibą w Gdańsku.  
Organizator ma w każdym czasie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany mogą obejmować w szczególności modyfikację, rozszerzenie lub ograniczenie uprawnień wynikających z członkostwa w Klubie. Zmieniony regulamin będzie obowiązywać od dnia opublikowania go na stronie internetowej www.manirouge.com

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów